ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา


นางสาวชนิดา รักเจียม (ครูแป๊ะ)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
(13 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)

นางสาว ขวัญนภา จงดี (ขวัญ)
- ครู ค.ศ.2 -

นางสาว สโรชา กุลวงศ์ (ปุ๋ย)
- ครู ค.ศ.1 -

นา วัทนพร บุญชู (มาร์ช)
- ครูผู้ช่วย -

นางสาว อลิศรา ภมรศาสตร์ (หมิว)
- ครูอัตราจ้าง -

นาย สุเมธ จันทะทัง (เมย์)
- ครูอัตราจ้าง -

นาย กมลชนก ทิพย์สังวาล (ยุ)
- ครูอัตราจ้าง -

นางสาว น้ำฝน สัมมาขันธ์ (ปู)

- ธุรการโรงเรียน -

นาย วัชระ เรืองพาที (หนุ่ม)

- นักการภารโรง -


https://drive.google.com/file/d/1tTVHsfxlD0kj6zeAYsUrPuyXpBRVGG2o/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o1qBARzxkorqQ3yTUPdYb61L_ijWib_1ix6JkMgTzxU/edit?usp=sharing


ครูประจำชั้น 2565 (ม.ค.2565)

ชั้นอนุบาล 2,3 - นางสาวชนิดา รักเจียม (ครูแป๊ะ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - นายสุเมธ จันทะทัง (ครูเมย์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - นายวัทนพร บุญชู (ครูมาร์ช)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวอลิศรา ภมรศาสตร์ (ครูหมิว)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นางสาวขวัญนภา จงดี (ครูขวัญ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - นางสาวกมลชนก ทิพย์สังวาล์ย (ครูยุ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นางสาวสโรชา กุลวงศ์ (ครูปุ๋ย)