คลังดาวน์โหลด


http://www.kn.ac.th/www/files/FixAttrb.exe
คลังดาวน์โหลด / เอกสาร

บริหารงานบุคคล

1. ใบลาของครู >>> คลิกดาวน์โหลด

2. ใบลาของนักเรียน >>> คลิกดาวน์โหลด

3. ใบรายชื่อ นักเรียน >>> คลิกดาวน์โหลด

4. ใบรายชื่อ ครู >>> คลิกดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ >>> คลิกดาวน์โหลด [PDF]

6. แบบสำรวจภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน >>> คลิกดาวน์โหลด

7. แบบฟอร์มภาระงานครู >>> คลิกดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>> คลิกดาวน์โหลด

- กลยุทธ 2561 มาตรฐาน สพฐ. >>> คลิกดาวน์โหลด

- *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (11 ต.ค. 2559) คลิก