คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ปีการศึกษา 2565

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายสมพงษ์ แต้มริด ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. นายสำรวย กรสวัสดิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง

3. นางสาวชนิดา รักเจียม ผู้แทนครู

4. นายชัยยศ เดชวัน ผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายณรงค์ สร้อยกล่ำ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นายบุญลือ รัตนคาม ผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระครูวัชรธรรมคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. นายชม้อย รามพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นางวิชชุตา บัวคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ปีการศึกษา 2564