งานวิชาการ

ข้อมูลสารสนเทศ งานวิชาการ

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

[ สารสนเทศงานวิชาการ ]

+รวมเล่ม_รายงานสรุปผลการเรียน2564-สโรชา.pdf

O-NET ป.6 ปี 2564

RT ป.1 ปี 2564

RT-ป1-2564.pdf
RT-ป1-2564+++.pdf

NT ป.3 ปี 2564

NT-ป3-2564.pdf
NT-ป3-2564+++.pdf

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

+งานวิชาการ-รายงานผลการเรียน2563_merged.pdf

RT ป.1 ปี 2563

RT01_SCH1076370199.pdf

NT ป.3 ปี 2563

NT01_SCH1076370199-1.pdf

ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2, 4, 5 ปี 2563