โอเน็ต-รศ

[ สอบ O-NET ป.6 ปี 2562 วันที่ 1 ก.พ. 2563 ] คลิก

https://drive.google.com/drive/folders/142rK2B6WGgjH8xHraJeN6ilv3GiaeaVn?usp=sharing

นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลคะแนนและปริ้นท์ใบรายงานผลคะแนน

รายบุคคลได้ที่ลิ้งค์

ประกาศผลรายโรงเรียน

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

http://www.niets.or.th/th/
http://www.spburi.com/OnetUpgrade.pdf

แนวการพัฒนากระบวนการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

เว็บไซต์ : etesting.niets.or.th

ระบบสอบออนไลน์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)