นโนบาย-สพฐ


นโนบาย-สพฐ

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

และ ตัวชี้วัดจำแนกตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

<<< ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง >>>

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (11 ต.ค. 2559) คลิก

https://drive.google.com/file/d/1LIQj_32DBlRa0wP2pGP_cY04pZnkX4pc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObwfmW9DPFfoE6yhufOPKZswbLZ3myNd/view?usp=sharing